Морски обитатели в Черно море

Морски обитатели на Черно море наброяват над 1900 вида. Сред тях са включени и средиземноморски обитатели, чиято възможност да се адаптират лесно при промяна на условията е вроденият инстинкт.

Много от морските бозайници и някои видове риби преминават в Мраморно море и там прекарват остатъка от живота си. Сред тях една част само се размножават, след, което отново се връщат в черноморската среда. В Черно море са множество видове риба, наброяващи около 180 и три типа делфини, които обитават по този начин водите му. Във водите на това море живее и застрашен вид тюлен, наречен монах.

Морските обитатели, като планктона, които не умеят да плуват се носят в други водоеми, чрез теченията. Такова течение е Босфора, а и една голяма част попадат наповърхностни течения. По този начин се пръсват в различнитенива на морето. За територията на Черно море е известно, че средиземноморската фауна, дънна е пръсната по цялата шелфова зона. Поради неравномерното разпределение се забелязват три фаунистични района:

Към първият район се отнасятюжната част на бряг Крим, Кавказко крайбрежие и Анадолско крайбрежие откъм източната част. Тук най-силно представена е фауната.

За следващия втори район е типично протежението му къмюжната част от нос Емине иКрим.

Третият район побира южната половина на западно крайбрежие и Анадолското крайбрежие в западната част. По тези причини климата в средиземноморието е по-малко, а водната температура е предпоставка да се преселват различните обитатели в него. Има и множество видове морски обитатели, които не посещават Черно море именно поради тази причина.

Не са малко морските видове, които се преселват и от Средиземно море в Черно море, както и от други водоеми. Породени от ниската соленост на водите, някои видове не могат да живеят в него, а други по-лесно се приспособяват.

Към някои от морските обитатели, чието мигриране е чест забелязвано се нареждат видове ракообразни, миди, охлюви, рибки и червеи. Един голям дял от фауната е с морски произход, а тя самата се явява като наследник пренесен от древния океан Тетис.

Черноморе и неговата екосистема приютяват множество дребни екземпляри и предимно черупчести. Така например сред тях има видове, които са идеални филтратори за морска вода. Това се извършва при видовете с бранхиален филтър, чрез който те задържат детрит и планктон и се хранят с него. Недостатъка тук е, че вида драстично намалява популацията си, в резултат от храненето, а това значително може да доведе до увреждане на черноморската екосистема.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *